Närvaro är en förutsättning för att tillgodogöra sig undervisningen samt få kontinuitet i utbildningen.

Frånvaro anmäls till klassläraren och registreras i Schoolsoft.

Omdöme/utbildningsbevis/intyg för fullgjord kurs kan endast ges till studerande som har minst 80% närvaro totalt under hela läsåret.

Den studerande ansvarar själv för konsekvenserna av frånvaro/ledighet. All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller ledighet, sjukfrånvaro eller annan frånvaro.

Utbetalningen från CSN är kopplade till närvaro. För full ersättning från CSN krävs full närvaro, d v s minst 80%.

Sjukdom/ Vab mer än fem dagar

Vid sjukdom/ vab mer än 5 skoldagar i följd ges möjlighet till matavdrag. Det anmäls på en särskild blankett som deltagare och klasslärare skriver under. Avdrag görs från dag 6 med 99 kr för deltagare som bor på internatet och 37 kr för deltagare som pendlar.