Vid brott mot skolans regler och/ eller hyreskontrakt kan deltagaren varnas, avstängas eller avskiljas från studierna och avhysas från internatet.

 • Varningar innebär att skolan ställer tydliga krav på deltagaren för att den ska få fortsätta sina studier.
 • Avstängning innebär att deltagaren inte får vara med i undervisningen under en längre eller kortare period.
 • Avskiljning innebär att deltagaren måste avsluta sina studier på skolan.
 • Avhysning innebär att deltagaren som har hyreskontrakt för skolans internat sägs upp från detta.
Grunder för varning eller avstängning/avskiljande från studier:
 • Vid överträdelse mot alkohol- och drogpolicyn gäller enbart avskiljning
 • Diskriminering eller/ och kränkande behandling enligt policyn om likabehandling och jämställdhet
 • Våld och hot om våld eller annan kriminalitet
 • Stölder eller handlingar som åstadkommer skada på skolans eller annans egendom
 • Psykisk sjukdom eller psykisk instabilitet som innebär risk för eleven själv eller för andra elever
Arbetsgång för disciplinära åtgärder
 1. Rektor ska genast informeras vid kännedom om händelse inom disciplinära åtgärder.
 2. Rektor startar utredning av ärendet.
 3. Vid misstanke om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, brott mot drogpolicyn eller annan brottslig handling gäller avstängning en vecka för den/de som misstänks ha utövat handlingen under utredning.Överträdelse av drogpolicyn leder alltid till avskiljning.
 4. Brott polisanmäls.
 5. Rektor utreder ärendet och fattar beslut med stöd av ledningsgruppen och klasslärare.
 6. Deltagare meddelas beslut en vecka efter avstängningen.
Studerande på socialpedagogutbildningen och hälsocoach

Skolan har rätt att bedöma lämplighet för yrket och ta beslut om avskiljning om personen bedöms som olämplig.