Diskrimineringslagen (2008:567) innebär att ingen ska missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation. Diskrimineringsgrunderna är; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Jämställdhet ingår i det samlande begreppet jämlikhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i demokratiska sammanhang från principen om alla människors lika värde.
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. Skolan arbetar systematiskt för en jämlik skolmiljö.

Skolans personal ska genast ingripa vid kännedom om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och rektor informeras. Vid sådana händelser gäller policyn för disciplinära åtgärder.