Beroendeterapeut

Som beroendeterapeut arbetar du med människor med beroende i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeututbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik.

Kursbeskrivning

Beroendeterapeutsutbildningen vid Stensunds Folkhögskola sker på distans med heltidsstudier under ett läsår i samarbete med RevErea. Det är en generalist- och specialistutbildning inom specialområdet beroendevård. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom social omsorg och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Med specialist menar vi att det är en fördjupning inom beroende som fenomen samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ i beroende Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom frivillig- och privatsektor.

Beroendevård som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik.

Som beroendeterapeut arbetar du med människor med beroende i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeututbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik.

Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen ges som en distansutbildning med helfartsstudier som motsvarar 20 klockledda lektionstimmar i veckan.

Profilämnen
Ansök nu!
Kurstid

15 September 2020 – 25 Juni 2021

Kursstart

15 september 2020

Avgifter

Eleven behöver själv införskaffa sig en dator, webbkamera, mikrofon och högtalare. Till utbildningen kommer även eleven själv stå för litteraturen till en kostnad motsvarande 4.000–5.000 kr

Antagningsvillkor

För att söka till kursen ska du ha grundläggande gymnasiebehörighet. Utöver detta kan du ha införskaffat behörighet genom: 1. Ha en utbildning som motsvarar Behandlingspedagog-/assistent, socialpedagog, undersköterska eller 2. Ha arbetat inom yrket i minst fyra år och på så sätt införskaffat dig grundläggande kunskaper • Om du har tidigare haft eget beroende ställs krav om minst tre års nykterhet samt egen behandling.

I antagningen kommer vi först gå igenom om ni motsvarar ovanstående krav för att därefter intervjua er muntligen. Vi eftersträvar att våra elever har ett passande förhållningssätt inför yrket och kan därför även genomföra urval genom intervjun Kursplan: Med reservation för ändringar Under utbildningen kommer vi på ett fördjupande sätt gå igenom områden som grundläggande kognitiv psykologi, Människan i utveckling, Psykisk ohälsa & samsjuklighet, Former av missbruk, Missbruk ur ett samhällsperspektiv, Perspektiv på missbruk, Att uppmärksamma och utreda missbruk, att behandla med KBT metoder och Strävan mot en bättre vård.

För att bli godkänd som diplomerad beroendeterapeut förutsätts att du: • Lämnar in godkänd litteraturredovisning • Lämnar in ett examensarbete • Visar upp en god metodologisk kännedom och hanterar metoderna professionellt i mötet med klienten. Detta förutsätter att du deltar i handledningen i klientarbete samt spelar in dina samtal på video och till varje videoinspelning skriver en kort rapport om planeringen inför mötet med kunden. Totalt åtta inspelningar och åtta rapporter.

Sista ansökningsdag

28 augusti 2020

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Lars Öhman